Đây là tiện ích văn phòng hỗ trợ trong công việc sử dụng bảng tính Excel của GV Phạm Văn Trung-Bình Dương
Công dụng:
1/ Sắp xếp chữ Việt
2/ Đổi chữ Hoa – thường
3/ Chuyển mã Unicode
4/ Tách, gộp họ tên
5/ Tự động lưu bảng tính