Thực hiện theo văn bản hướng dẫn của các cấp. căn cứ Biên bản làm việc của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021 của trường Tiểu học Nghĩa Hiệp ngày 09 tháng 5 năm 2020; Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn, Hiệu trưởng Trường TH Nghĩa Hiệp ra QUYẾT ĐỊNH 22a, ngày 12/5/2020 V/v Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 sử dụng trong trường Tiểu học Nghĩa Hiệp.